Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta

Istraživanje i analiza tržišta pomoći će Vam da bolje upoznate ciljno tržište, procenite promene stavova klijenata i steknete konkurentsku inteligenciju.

Naši timovi za istraživanje tržišta su pomogli mnogim vodećim svetskim kompanijama da bolje razumeju ciljna tržšta i da povećaju rast poslovanja. Sposobnost da se koristimo većim brojem metoda u istraživanju tržišta kao i da donosimo kreativna rešenja, našim klijentima donelo je zavidnu reputaciju i ogromnu prednost nad konkurencijom.

Podrobno istraživanje i analiza tržišta smanjuje rizik od donošenja pogrešnih odluka. Ako želite da uspešno poslujete, na visoko konkurentnom tržištu, bilo kroz postojeće ili nove poslovne poduhvate, morate iskoristiti i od tržišnih potencijala stvoriti nove poslovne mogućnosti.

 

Saznajte više o sledećim pojmovima koji se nalaze u tekstu:

Poslovanje... tekst preuzet sa wikipedia.org

U ekonomiji, poslovanje je socijalna nauka koja manipuliše ljudima da organizuju i održavaju kolektivni produktivitet i obavljanje određenih kreativnih i produktivnih ciljeva.

Etimologija poslovanja se odnosi na zauzetost, u kontekstu individualaca kao i cijele zajednice ili društva. Drugim riječima, potrebno je biti zauzet i puno raditi da bi se došlo do valjanog i profitabilnog posla.

Konkurencija... tekst preuzet sa wikipedia.org

Savršeno konkurentno tržište je ono koje se sastoji od velikog broja nezavisnih malih preduzeća od kojih nijedno nije u mogućnosti uticati na tržišne cijene. Na takvom tržištu postoji apsolutna sloboda ulaska drugih preduzeća. Faktori proizvodnje su savršeno pokretljivi. Postoji savršena informisanost o onom što se događa na tržištu. Sva preduzeća nude homogeni proizvod.

Od navedenih obilježja samo prva dva čine takvo tržište realnim dok ga treće i četvrto čine teoretskim modelom jer nema ni savršene mobilnosti proizvodnih faktora niti apsolutne informisanosti. U navedenim uslovima preduzeća su price-takeri uzimajući tržišne cijene kao dane. Potražnja preduzeća je uslijed toga savršeno elastična.

Kriva potražnje preduzeća jednaka je krivoj prosječnog prihoda odnosno krivoj graničnog prihoda':

(D = AR = MR = P).

Preduzeće na tržištu savršene konkurencije rukovodi se principom maksimalizacije profita. Ono će izabrati onaj obim proizvodnje kod kog je ukupni profit najveći a granični profit jednak 0. To će se ostvariti u tački u kojij se presjecaju kriva graničnog odnosno prosječnog prihoda i graničnog troška. Kako je granični prihod jednak cijeni to će se dogoditi kada je P = MC.

Zbog visokih profita u privrednu granu ulaze i druga preduzeća uslijed čega se povećava ponuda pa cijene padaju. Pad tržišnih cijena uzrokovat će i pad graničnog prihoda odnosno profita.